شرکت صنعتی معدنی گوهران چغارت

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی (صنعتی، خدماتی و بازرگانی)